Oferta
poradni Zobacz
w czym możemy
Ci pomóc

Terapia dla dzieci i młodzieży

Terapia logopedyczna. Indywidualna terapia pedagogiczna. Zajęcia grupowe. Psychoterapia indywidualna. Terapia krótkoterminowa. Trening Zastępowania Agresji. Trening EEG Biofeedback. Warsztaty psychoedukacyjne.

Profilaktyka uzależnień i pomoc dzieciom i młodzieży grupy ryzyka

Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień. Udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dorastania. Grupa wsparcia. Klub Wolontariusza.

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz efektywności uczenia się

Diagnozowanie dzieci i uczniów. Ocenianie stopnia dojrzałości szkolne, Badania logopedyczne dzieci. Pomoc uczniom ze znacznymi opóźnieniami szkolnymi

Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowe

Punkt Informacji Zawodowej. Diagnozowanie predyspozycji zawodowych. Warsztaty psychoedukacyjne. Preorientacja zawodowa uczniów.

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Dyrektorze, porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej; zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły; zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy; poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw; nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa; poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego; powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368); sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych ? tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Procedury postępowania diagnostycznego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym informacja dla rodziców

Informacje dla rodzica/opiekuna W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w PP-P w Bytowie w związku z COVID-19. 1. Do Poradni może przyjechać z dzieckiem tylko jedna osoba. 2. Dziecko umawiane na diagnozę, powinno być zaopatrzone w maseczkę (jeśli ukończyło 4 lata), rękawiczki jednorazowe, wodę do picia, chusteczki higieniczne, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki). 3. Wskazane jest, aby porozmawiać z dzieckiem, że podczas wizyty w Poradni będą zachowywane zasady bezpieczeństwa i że będzie pracowało w maseczce/przyłbicy, przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 4. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych. 5. Konieczne jest punktualne przybycie do Poradni. W przypadku kiedy przyjazd z dzieckiem na umówione badanie nie będzie możliwy, należy powiadomić o tym sekretariat Poradni minimum z jednodniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym wypadku wniosek na badanie może zostać anulowany. 6. Przy wejściu na teren Poradni konieczne jest podpisanie przez rodzica oświadczenia z odpowiedziami jak ww. wywiadzie oraz, iż jest odpowiedzialny/- a za podjętą decyzję związaną z przebywaniem swoim i dziecka na terenie PP-P w Bytowie, z zachowaniem procedur sanitarnych obowiązujących placówce. 7. Przy wejściu do placówki prowadzony jest przez wyznaczonego pracownika pomiar temperatury rodzicowi/opiekunowi i dziecku termometrem bezdotykowym. Temperatura powyżej 37oC uniemożliwia przeprowadzenie u dziecka diagnozy. Zostanie ustalony nowy termin badania. 8. Przed wejściem do gabinetu rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk. 9. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Rodzice/opiekunowie proszeni są o spędzenie czasu oczekiwania podczas diagnozy dziecka poza terenem placówki. Dopuszczalna jest obecność rodzica tylko w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica. 10. W celu omówienia wyników badań rodzic jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie w wyznaczonym przez diagnostę terminie. W celu weryfikacji opiekuna prawnego dziecka konieczne będzie podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia dziecka i trzech ostatnich cyfr numeru PESEL. 11. Gdy podczas pierwszej rozmowy nie będzie możliwe przeprowadzenie wywiadu rodzic zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z pracownikiem poradni w wyznaczonym terminie przed planowaną diagnozą. W przypadku braku kontaktu informacja ta zostanie odnotowana w dokumentacji diagnostycznej dziecka. 12. Wszelkie dokumenty prosimy, aby przesyłać pocztą lub wrzucać do skrzynki znajdującej się przed wejściem do Poradni. Niewyrażenie zgody (na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.

POMAGAMY UCZNIOM W DOKONYWANIU WYBORU KIERUNKUKSZTAŁCENIA, ZAWODU I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

Punkt Informacji Zawodowej - udzielanie porad dotyczących wyboru zawodu i dalszego kształcenia. Diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty psychoedukacyjne aktywizujące do wyboru zawodu (podejmowanie decyzji) uczniów ostatnich klas gimnazjum i liceum. Preorientacja zawodowa uczniów, którzy doznali niepowodzeń szkolnych w wybranej szkolePOMAGAMY UCZNIOM W DOKONYWANIU WYBORU KIERUNKU<span>KSZTAŁCENIA, ZAWODU I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ</span>zobacz więcej

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Gdańska 59, 77-100 Bytów

Godziny pracy: pn-czw: 7:00 – 16:00, pt: 7.00 - 15.30

59 822 25 20

sekretariat@poradniabytow.pl

adres strony BIP: pppbytow.bip.gov.pl

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bytowie
© 2018-2022 | Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.